Právní ujednání

Duševní vlastnictví

Společnost Nissan je vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví ve vztahu k této webové stránce, pokud není výslovně uvedeno jinak. Reprodukce, převod, rozšiřování nebo ukládání částí nebo celého obsahu v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nissan je zakázáno. Máte právo stránku pouze prohlížet a tisknout materiály v ní obsažené jenom pro osobní potřebu (neobchodní použití) nebo jako zdroj informací o výrobcích nebo službách společnosti Nissan za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentu zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny. Webovou stránku či její část nesmíte jinak kopírovat, publikovat ani měnit nebo dále prodávat jakékoliv informace, které jste si na ní přečetli nebo z ní vytiskli.

Výrobky a ceny

Společnost Nissan se neustále snaží své výrobky a služby zlepšovat. Veškeré informace na této webové stránce proto podléhají změnám. Specifikace, modely, ceny všech položek na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely, nemohou být považovány za návrh smlouvy a nemusí být aktuální v době, kdy je prohlížíte. Kontaktujte, prosím, vašeho místního autorizovaného dealera, popřípadě, pokud jste fleetový zákazník, místního manažera pro fleetový prodej, aby vám poskytl nejnovější informace a potvrdil veškeré specifikace a ceny. V důsledku povahy technologie se muže stát, že barvy uvedené na webové stránce neodpovídají skutečným barvám.

Právní informace – všeobecné podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti Nissan souhlasíte s následujícími všeobecnými podmínkami. Prosíme, seznamte se s těmito všeobecnými podmínkami, které platí pro tuto webovou stránku. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek a Váš vztah ke společnosti Nissan se řídí právem České republiky. Některé termíny zde použité jsou definovány na konci tohoto textu.

Riziko a omezení odpovědnosti

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Tato webová stránka, její obsah, a jakékoli výrobky nebo služby zde nabízené či uvedené jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici a přístupné“. Společnost Nissan, Nissan Group, jejich zaměstnanci či zástupci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní nabízených či jejím prostřednictvím. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. Společnost Nissan, neposkytuje záruku, že tato webová stránky bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Společnost Nissan si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup. Společnost Nissan nepřebírá jakoukoli odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek neumístěných na této webové stránce či jakéhokoli jiného serveru/webové stránky, na nějž zde bude případně odkaz. Společnost Nissan tedy nepřebírá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s jakýmkoliv servery/webovými stránkami na této webové stránce odkazovanými nebo přístupnými pomocí odkazu zde uvedeného, včetně mimo jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah poskytnutý některou takovou třetí stranou porušuje zákony nebo práva jakékoli další osoby či subjektu.

Spolehlivost informací

Společnost Nissan vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na této webové stránce publikovaných, může však dojít k technickým nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po svém zjištění a podle uvážení společností Nissan opraveny. Společnost Nissan může kdykoli upravit jakýkoli materiál na této webové stránce, a to i bez upozornění. Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění. Společnost Nissan upozorňuje, že z technických důvodů nemusí webová stránka obsahovat v době Vašeho přístupu aktuální informace.

Jak kontaktovat spolecnost

NISSAN Pokud potřebujete Společnost Nissan kontaktovat, napište laskavě na tuto adresu: Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, Infopark sétány 3/B, 1117-Budapešť, Maďarsko; E-mail: czechrep@nissan-services.eu nebo můžete kontaktovat naši organizační složku se sídlem v České republice: Antala Staška 2027/77, Praha 4 Krč, 140 00, telefonní číslo 800 23 23 23.

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

Společnost Nissan, jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna sama a/nebo prostřednictvím své organizační složky v České republice, zpracovávat Vaše osobní data, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem. Souhlasím s tím, aby společnost Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, se sídlem Infopark sétány 3/B, 1117-Budapešt, Maďarská republika, IC: Cg. 01-09-735739 sama a/nebo prostřednictvím své organizační složky Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. - organizační složka se sídlem v České republice: Antala Staška 2027/77, Praha 4 Krč, 140 00, IČ: 27248011 (dále jen „správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala mnou vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasím rovněž, aby mi byla prostřednictvím mého elektronického kontaktu, který jsem vložil/a do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Beru na vědomí, že mám právo přístupu k těmto osobním údajům, jsem oprávněn/a je opravit a dále že disponuji oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasím dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem pouze Nissan Group, autorizovaným dealerům a opravcům a těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento můj souhlas uděluji na dobu 10ti let s tím, že jej mohu kdykoliv předtím odvolat telefonicky na čísle 800 23 23 23, e-mailem na e-mailové adrese czechrep@nissan-services.eu popřípadě písemně na adrese Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, se sídlem Infopark sétány 3/B, 1117- Budapešť, Maďarská republika, kde můžete získat informace o Vámi poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz předchozí odstavec.

Zabezpečení ochrany osobních údaju

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti Nissan za účelem zlepšení činnosti společnosti Nissan.

Automatický sběr ostatních dat - využití souboru cookie

Tato webová stránka využívá soubory cookie, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webovou stránku uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromaždovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tato webová stránka obsahuje.

Definice

„Autorizovaný dealer/opravce” - člen sítě autorizovaných dealerů/opravců; „Síť autorizovaných dealerů/opravců” - osoby, které jmenovala společnost Nissan jako autorizované dealery/opravce v České republice; „Práva duševního vlastnictví” - všechny typy vlastnických práv ve smyslu příslušných právních předpisů, včetně práva autorského, ochranných známek, vynálezu, průmyslových vzorů, užitných vzorů a nakládání s nimi; „Společnost Nissan” - Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság, se sídlem Infopark sétány 3/B, 1117-Budapešť, Maďarská republika, IC: Cg. 01-09-735739; „Organizační složka“ - Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft. - organizační složka společnosti Nissan se sídlem v České republice: Antala Staška 2027/77, Praha 4 Krč, 140 00; “Nissan Group” - Nissan Motor Limited, Japonsko a jeho dceřiné společnosti.

Spotlight